چرا صادرات واکسن فایزر مشمول تحریم نشد

، از جمله کمپانیهایی که ساخت و توزیع واکسن پیش قدم شد، شرکت فایزر بود؛ شرکتی که اساساً اصالتی آمریکایی دارد و شواهد و قرائن در سالهای گذشته نشان میدهد این شرکت سابقه خیلی مطلوبی در ارائه خدمات درمانی که متعهد به آن بوده، تا کنون نداشته است. لیست…

Latest News

Related articles