«چهره جاویدان» موزه فرش معرفی میشود

رئیس موزه ملی فرش ایران گفت: در چهل و سومین سال تأسیس موزه فرش ایران، طبق سنت پایهگذاری شده امسال نیز چهره جاویدان موزه، معرفی خواهد شد. بهگزارش ، پریسا بیضایی، افزود: تندیس چهره جاودان ۱۳۹۹ موزه فرش ایران به مجموعهدار، پژوهشگر و نویسنده حوزه فرشهای…

Latest News

Related articles