کاخ سفید از موشک های ما در امان نیست/ ارتباط روحانیون و نظامیان

، آیتالله لطفالله دژکام در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان فارس که به مناسبت ایامالله دهه فجر انجام شد، با بیان اینکه نحوه رابطه بین نظامیان و روحانیون ابعاد مختلفی دارد و متعلق به امروز و دیروز نیست، گفت: روحانیت اگر انگیزههای معنوی و…

Latest News

Related articles