کارگران بسیجی مانع تعطیلی ۱۰۰ کارخانه در استان مرکزی شدند

محسن ربیعی عصر یکشنبه در حاشیه نشست مشترک با جامعه کارگری استان مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: کارگران همواره یکی از اقشار تأثیرگذار و نقش آفرین در تاریخ ۴۲ ساله انقلاب بودهاند و در عرصههای مختلف نقش خود را به خوبی ایفا کردهاند. وی افزود: در شرایط جنگ…

Latest News

Related articles