کانونهای مساجد به زودی دارای شناسه ملی میشوند

، جلسه مشترک همکاران ستادی و استانی معاونت ساماندهی و شبکهسازی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در بستر فضای مجازی برگزار شد و مرتضی طاهریان» در این نشست طی سخنانی با اشاره به برخی فعالیتهای معاونت ساماندهی و شبکهسازی ستاد فهما در سال…

Latest News

Related articles