کاهش کاربرد دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه سال جاری

، علیرضا اعرابی ضمن اشاره به انتخاب سازمان بیمه سلامت به عنوان دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی از سوی ریاست جمهور، گفت: با همکاری مؤسسات درمانی، جامعه پزشکی و بیمه شدگان و همچنین تقویت بسترهای الکترونیکی سازمان در امر نسخه نویسی، امیدواریم…

Latest News

Related articles