کتاب «خانواده ایرانی» منتشر شد

، به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب «خانواده ایرانی» نوشته سید رضا صالحی امیری و زهرا خدایی بهتازگی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است. اینکتاب در سه جلد نگاشته شده است. جلد نخست: مبانی و مفاهیم، الگوها و مکاتب…

Latest News

Related articles