کتاب «دوشنبههای لعنتی»سومین اثر نویسنده زن زنجانی منتشر شد

زنجان-کتاب «دوشنبههای لعنتی»، نوشته سیده حنانه حسینی، نویسنده جوان زنجانی منتشر شد. ، «دوشنبههای لعنتی» سومین نوشته سیده حنانه حسینی، نویسنده جوان زنجانی از انتشارات «نغمه زندگی» است که در ژانر اجتماعی بوده و داستان زندگی زنی است که مجبور به سپری…

Latest News

Related articles