کتاب «شیراز، یک شهر و سی و یک داستان» نقد میشود

، سیویک داستان کتاب «شیراز، یک شهر و سی و یک داستان» هرکدام نگاهی دارند به گوشهای از شهر شیراز. شهری که قرنهاست در شعر کهن فارسی حضوری زیبا و چشمگیر دارد. شیراز در صد سال اخیر میزبان مهماننوازی برای داستان معاصر ایران بوده است. بیشک داستان ایرانی…

Latest News

Related articles