کتاب مطالعات فرهنگی، میدان کوانتوم و روش پساکیفی منتشر شد

، با ورود به قرن بیستویکم، دانشمندان علوم انسانی و انسانشناسی به خلق پرداختهای نظری دربارۀ رویکرد هستی-معرفتشناسی فیزیک کوانتومی در مباحث مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی علاقمند شدند که از مهمترین بخشهای آن معرفی و تولید مباحث روش پساکیفی بوده است…

Latest News

Related articles