کرمانشاه میزبان اولین جشنواره بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها شد

بهرام فاضلی زاد بعد از ظهر امروز در گفتگو با اظهار کرد: اولین جشنواره بینالمللی مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری با حضور رسانههای سه کشور ایران، ترکیه و عراق در استان کرمانشاه برگزار میشود. وی با بیان اینکه تعلل در برگزاری اولین جشنواره…

Latest News

Related articles