کرونای انگلیسی در شاهرود مشاهده نشده است/ شرایط همچنان شکننده

وی افزود: نظارت بر پروتکلها و نامه نگاری با دادستانی و فرمانداری توانست قدری شرایط را بهبود ببخشد اما در روستاها به دلیل برگزاری مراسم در خانهها و تجمعات متأسفانه پیک کوچکی از کرونا در اوایل بهمن ماه شاهد بودیم که تعداد بیماران بستری را از ۳۷ مورد به…

Latest News

Related articles