کرونا دانشجویان بینالمللی هلند را دچار چالشهای روحی کرد

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تحلیل وضعیت دانشجویان بین المللی در مؤسسات آموزش عالی هلند در طول همه گیری کووید ۱۹ بین ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ انجام شده است. حدود ۳۵۷ دانشجوی بینالمللی ثبت نام شده در مؤسسات آموزش عالی هلند به…

Latest News

Related articles