کرونا موجب التهاب تیروئید می شود

ویروس کرونا اثرات جانبی خطرناک متعددی دارد که برخی از آنها شناسایی شده اند. تازهترین بررسیها نشان میدهد این ویروس موجب التهاب تیروئید هم میشود.

Latest News

Related articles