کرونا ۵ میلیارد تومان به ورزش گلستان خسارت زد

قاسمعلی برزمینی در گفتگو با اظهارکرد: ۲۱۰ مکان و مرکز ورزشی دولتی در گلستان وجود دارد که به بخش خصوصی واگذار می شود. وی افزود: درآمد این مراکز در سال جاری به دلیل شیوع کاهش یافته و حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خسارت دیدند. مدیرکل ورزش و…

Latest News

Related articles