کشتی گیر کرمانشاهی تیم ملی ناشنوایان براثر آسیبدیدگی نخاع درگذشت

کرمانشاه- کشتی گیر کرمانشاهی تیم ملی ناشنوایان بر اثر آسیب دیدگی شدید نخاع گردن و کمر درگذشت. ، علی دلفانی کشتی گیر فرنگی کار ناشنوایان بر اثر آسیب دیدگی شدید نخاع گردن و کمر رکز گذشته در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه درگذشت. این کشتی گیر که عضویت…

Latest News

Related articles