کشف ذراتی که رفتارشان با علم فیزیک قابل توضیح نیست

به نقل از نیواطلس، این ذرات که هنوز اطلاعات بسیار محدودی در مورد ماهیت آنها وجود دارد، در جریان یک آزمایش تجربی در سرن شناسایی شدهاند و فعلاً کوارکهای زیبا نام گرفتهاند. کوارک یک ذره بنیادی و یکی از اجزای پایهای تشکیلدهنده ماده است. کوارکها با هم…

Latest News

Related articles