کورش سلیمانی به «بچه مهندس ۴» پیوست/ تصویربرداری از نیمه گذشت

با ادامه تصویربرداری «بچه مهندس ۴» به کارگردانی احمد کاوری در تهران، یک بازیگر جدید نیز به این پروژه اضافه شد.

Latest News

Related articles