کیفیت هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است

بابک صادقیان در گفتوگو با با بیان اینکه طی چند روز اخیر در ساعات صبح شاهد افزایش آلایندهها و غبار محلی در اصفهان بودهایم، اظهار داشت: بر این اساس کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است. وی افزود: در حال حاضر نیز کیفیت…

Latest News

Related articles