گفتوگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا در هیچ زمینهای وجود ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: این خبر به طوری که عنوان شده صحت ندارد و گفتوگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا در هیچ زمینهای وجود ندارد. ، سعید خطیب زاده در واکنش به اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: این خبر به…

Latest News

Related articles