گفتگوی مهر با بهترین شمشیرباز ایران در جامجهانی

، اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران پس از یک سال دوری از میادین هفته پایانی اسفندماه در محل جام جهانی مجارستان حاضر شده و در هر دو بخش انفرادی و تیمی این رقابتها به مصاف حریفانشان رفتند. محمد رهبری از بهترینهای ترکیب ۶ نفره ایران در این…

Latest News

Related articles