گنبد سلطانیه عظمت باشکوه هنر و معماری ایرانی

گروه استانها: گنبد سلطانیه یادگار سالهای اقتدار هنر و معماری ایرانی است، هنری که خوی خشن مغولان را رام کرد و در طول حکومت ایلخانان بنای عظیم گنبد سلطانیه با نقش و نگاری زیبا بنا شد تا یادگاری بر آیندگان و اثبات اصالت هنر و فرهنگی ایرانی و اسلامی…

Latest News

Related articles