یتیم بدون حامی در استان قزوین نداریم

مهرعلی حق گویان در گفتوگو با با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام در استان قزوین گفت: استقبال بسیار خوبی در استان قزوین از این طرح صورت گرفته و به مدد این استقبال امروز با قدرت میگوییم که هیچ یتیم بدون حامی در استان قزوین وجود ندارد. وی افزود: هیچ…

Latest News

Related articles