یکسال و نیم انتظار کشاورزان برای خرید تراکتور و کمباین

سید جعفر حسینی در گفتگو با با بیان اینکه یکی از راههای توسعه کشاورزی و کاهش هزینههای تولید، حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مکانیزه است، گفت: متأسفانه ضریب مکانیزاسیون متناسب با تولید افزایش نیافته و به عبارتی مکانیزاسیون بخش کشاورزی عقب تر از…

Latest News

Related articles