یک شعبه بانک به دلیل رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی پلمب شد

یحیی میثم در گفتوگو با اظهار کرد: در پی شیوع ویروس در حوزه سلامت با هدف حفظ سلامت عموم جامعه نظارت بر نهادها، اصناف، بانکها، دستگاههای دولتی تشدید شد. وی افزود: همه ادارات، نهادها، بانکها، سازمانها، واحدهای خدماتی و واحدهای صنفی موظف به رعایت…

Latest News

Related articles