یک شیفت کاری همراه با سرپرستار بخش کرونا

؛ مجله مهر_ مرضیه کیان: «! هم نام تو و هم نام مدافعان سلامت، هر دو در تاریخ ثبت میشود، اما چیزی که جاودان باقی میماند، قطعاً نام مدافعان سلامت است.» این جملهای بود که اعظم قربانی، سرپرستار بخش کرونایی بیمارستان سینای تبریز بعد از یک شیفت کاری، با…

Latest News

Related articles