یک مدرسه در روستای پرسه سو شهر غلامان ساخته میشود

علی جعفری در گفتگو با اظهار کرد: ۱۵ نفر از دانشجویان جهادگر دانشگاههای پیام نور و دولتی بجنورد در قالب قرارگاه جهادی شهید محمدحسین محمدخانی، ساخت یک مدرسه را برعهده گرفتند. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بجنورد ادامه داد: از اواخر سال گذشته…

Latest News

Related articles