یک مرکز تجمعی در اندیمشک پلمب شد

فریدون کاظمی در گفتوگو با اظهار کرد: با توجه به مصوبات ستاد برگزاری هر گونه تجمع، مراسم شادی و عزا در اندیمشک و بخشهای مرکزی و الوار گرمسیری به دلیل شرایط کرونایی ممنوع است. وی افزود: یک مرکز که در شهر چمگلک قرار دارد و در چند بار تذکر کتبی و شفاهی…

Latest News

Related articles