۱۰۰۰ متخلف بهداشتی در مازندران به مراجع قضایی معرفی شدند

ساری- سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران با اشاره به انجام ۲۸ هزار بازرسی بهداشتی در قالب طرح سلامت نوروزی گفت: هزار متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند. ، قاسم اویس پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اجرای طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۰ در…

Latest News

Related articles