۱۴۸۰؛ مشترکی که از دسترس خارج شده است

گروه استانها – کورش دیباج: حالم بده، دارند تو دلم رخت میشویند، تحمل کوچکترین صدایی ندارم، شبها کابوس میبینم، از بس عصبی و ناراحت هستم پدرم را شب گذشته به سمت درب حیاط هل دادم، وقتی به خودم آمدم پدرم را دست شکسته و صورت زخمی در میان خرده شیشههای درب…

Latest News

Related articles