۱۴ هزار تن نهاده دامی در خراسانجنوبی توزیع شد

، محمد ابراهیم ابراهیمی، صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهارکرد: در دو سال قبل به واسطه بارندگیهای زمستان و بهار وضعیت مراتع ما بسیار خوب و موجب افزایش حجم دام در خراسانجنوبی شد. معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی خراسانجنوبی بیانکرد: اما در سال زراعی…

Latest News

Related articles