۱۴ هزار میلیارد ریال به پروژههای عمرانی اختصاص یافت

فرزاد قلندری در گفتوگو با با اشاره به پروژههای قابل افتتاح به مناسبت دهه فجر در استان اردبیل اظهار کرد: سهم پروژههای عمرانی اردبیل از مجموع پروژههای افتتاحی دهه فجر ۳۴۰ پروژه است که این تعداد پروژه با هزینهکرد بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال مورد…

Latest News

Related articles