۱۵ اردیبهشت آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در کرمانشاه

عزیز الله عباسپور صبح امروز در گفتگو با اظهار کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۹ برای مودیان کرمانشاهی تا پایان پانزدهم اردیبهشت ماه است. وی افزود: بر اساس آخرین فرصت اعلام شده برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر…

Latest News

Related articles