۱۶۳روستای شهرستان خدابنده تحت پوشش آب و فاضلاب زنجان هستند

علیرضا جزء قاسمی در گفتگو با با بیان اینکه شهرستان خدابنده ۲۲۹ روستا دارد، گفت: تاکنون ۱۶۳ روستا ی این شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار گرفتهاند. وی اظهار کرد: با حل مشکل تامین آب مجتمع شهید سلیمانی، تحقق تامین آب بلند مدت از…

Latest News

Related articles