۱۶ هزار زنجانی تحت پوشش بیمه اجباری تأمین اجتماعی هستند

، مسعود علیاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل تأمین اجتماعی زنجان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر تأمین اجتماعی است و مأموریت اصلی این مجموعه تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان حقوقبگیر بهصورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل…

Latest News

Related articles