۱۶ هزار نفر زنجانی تحت پوشش بیمه اجباری هستند

، مسعود علیاری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران در محل تامین اجتماعی زنجان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر تامین اجتماعی است و مأموریت اصلی این مجموعه تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان حقوقبگیر بهصورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل…

Latest News

Related articles