۱۹ شهراصفهان در وضعیت نارنجی کرونا/۳ شهر قرمز است

وی افزود: شهرستانهای اصفهان، فریدن، شاهینشهر، فلاورجان، لنجان، نجفآباد، سمیرم، کاشان، اردستان، تیران و کرون، شهرضا، نائین، نطنز، مبارکه، چادگان، برخوار، خوانسار فریدونشهر و گلپایگان در وضعیت نارنجی قرار دارند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با…

Latest News

Related articles