۲۰ میلیارد تومان هزینه اتصال خط مترو به راه آهن سراسری کشور شد

با هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی شرکت مترو، شبکه راهآهن سراسری ایران به یک ایستگاه از متروی کلان شهر پایتخت متصل شد. ، به موجب همکاری مشترک شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت مترو تهران، پروژه اتصال ایستگاه متروی میدان راهآهن تهران به شبکه راهآهن…

Latest News

Related articles