۲۱ زندانی بین ایران و ترکیه در مرز بازرگان مبادله شدند

، سیدکمال عبداللهی در این خصوص افزود: در این تبادل ۱۵ نفر محکوم ایرانی که در زندانهای ترکیه به سر میبردند با رایزنیهای وزارت دادگستری و قوه قضائیه و امور خارجه به کشور منتقل شدند که دو نفر آنها خانم بودند. وی با بیان اینکه همچنین ۶ نفر هم تبعه محکوم…

Latest News

Related articles