۲۵ پایانه مرزی فعال در کشور داریم

، محمد اسلامی در یک گفتوگوی رادیویی در تشریح وضعیت حملونقل کشور در همه حوزه، با اشاره به اینکه ۲۵ پایانه مرزی رسمی فعال در کشور وجود دارد، اظهار داشت: این پایانهها غیر از بازارچههای مرزی است که مرزنشینان در بازارچههای مزبور تبادل کالایی انجام…

Latest News

Related articles