۳۰۰ دوره مهارت آموزی ویژه دانشجویان دیگر دانشگاه ها اجرا می شود

محسن جهانشاهی در گفتگو با با اشاره به جزئیات اجرای دورههای مهارت آموزی و مهارت ورزی دانشجویان و اساتید دیگر دانشگاهها توسط دانشگاه فنی و حرفهای گفت: وزارت علوم دو سال پیش با سازمان فنی و حرفهای قراردادی را منعقد کرده بود که به موجب آن دانشجویان…

Latest News

Related articles