۳۰ سال پژوهش در حوزه فرهنگ عامه/ گلایه از بومیگریزی در بیرجند

، گروه استانها: درباره مؤلفهها و عناصر فرهنگ بومی و عامه سخن بسیار به میان آمده است و همگان بر این نکته واقف هستند که بدون حفظ بسیاری از عناصر فرهنگ بومی نمیتوان هویت یک کشور و یا منطقه را حفظ کرد. فرهنگ عامه از بخشهای مختلفی چون، ادبیات دین، آداب و…

Latest News

Related articles