۳۱ قله سیمرغ ایران را فتح خواهم کرد

، سیمرغ کوههای ایران قلههای نشان داری هستند که به عنوان بام استان خود به حساب می آیند؛ در کشور ایران ۳۱ قله کوه در ۳۱ استان کشور به عنوان قلههای سیمرغ ایران شناخته میشوند. یکی از قلههای سیمرغ کشورمان در استان ایلام، قله «کان صیفی» نام دارد که ملیکا…

Latest News

Related articles