۳ شهرستان استان زنجان در وضعیت نارنجی قرار دارد

، محمد رضا صائینی شامگاه در جلسه ستاد در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره نارنجی است، گفت: همچنین شهرستان طارم، سلطانیه و خدابنده زرد بوده و ماهنشان آبی است. وی اظهار کرد: با تغییر رنگ بندی شهرهای زنجان و ابهر…

Latest News

Related articles