۵ مرز ایران و عراق به روی مسافران بسته شد/مرزهای تجاری باز است

سخنگوی گمرک گفت: برخی از مرزهای ایران و عراق به دلیل کنترل شیوع ویروس کرونای انگلیسی به روی مسافران بسته می شود.

Latest News

Related articles