۷۷ اصفهانی طی ۱۰ ماه امسال غرق شدند

علی سلیمانیپور در گفتوگو با با اشاره به آمار غرق شدگی در استان اصفهان طی ۱۰ ماه امسال اظهار داشت: در این بازه زمانی ۷۷ نفر شامل ۱۶ زن و ۶۱ مرد بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادهاند. وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۰ نفر شامل ۷۷ مرد و ۱۳ زن بر اثر…

Latest News

Related articles