۷ طرح کشاورزی در دزفول افتتاح و یک طرح کلنگ زنی شد

احمد زارعی عصر امروز یکشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی این طرحها، در گفتوگو با اظهار کرد: طرحهای « سورتینگ» و «بستهبندی مرکبات» و «ذخیرهسازی» و «سردخانه نگهداری میوه» و «سبزی شرکت کشاورزی جلگه دز اسلامی» در روستای قلعه ربع با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان…

Latest News

Related articles