۸ سال فرصت سوزی را نمیتوان یک شبه جبران کرد

، سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تحلیل شرایط کشور و الزامات دولت آینده، گفت: سال ۱۴۰۰ ضمن اینکه نویدهای خوبی در بردارد، درایت و تلاش مضاعفی را طلب میکند تا انشاءالله قرین موفقیت شود. وی با بیان اینکه در میان شروط موفقیت…

Latest News

Related articles