1000 مورد بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری ایلام انجام شد

، عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس و در وضعیت قرار گرفتن استان ایلام در سال گذشته و در راستای کنترل کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری در سال ۹۹، تعداد یک هزار و ۲۵ مورد بازدیدهای نظارتی گروهی از مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان انجام…

Latest News

Related articles