Mehr News Agency – آخرین پالان دوز

پالان دوزی از شغل هایی است که ردپای آن را در هر نقطه از ایران هنگامی که از چهارپا برای انجام امور روزمره کشاورزی و دامپروری استفاده می شود می توان مشاهده کرد. پالان واژهای کهن در زبان فارسی و وسیلهای شبیه به زین است که روی کمر یا پشت چهارپایان باربر…

Latest News

Related articles